Projenin Tanımı

Bu günlerde işgücü piyasasının temel sorunlarından biri, iş sağlığı ve güvenliğidir. Uluslararası Çalışma Örgütü verilerine göre, 2013 yılı itibarıyla 2,8 milyar iş gücü bulunmaktadır. Bu verilere göre dünyada 340 milyon iş kazası meydana gelmiş ve 2 milyon kişi ölmüştür. (ILO 2013). Meslek kazaları, işçi ve işveren masraflarının yanısıra ülke ekonomisi için de maliyetlidir. Ülkede bulunan tüm toplum sosyal güvenlik sistemi yoluyla rehabilitasyon merkezlerindeki masraflara ilave olarak hastane masraflarını da ödemeleri gerekmektedir. Mesleki kazalar, ulusal kalkınma ve refah düzeyini azaltma işlevi görmektedirler. İş kazaları nedeniyle eksik olan işgünü, ülkede yaratılan katma değeri doğrudan düşürür. Bu durum, ülkenin ekonomisinde büyük miktarda kayıp oluşturuyor. Bu nedenle, “önleme, ödemeden daha ucuz ve hümanistiktir” sloganıyla hareket etmek şarttır. “İnşaat ve Metal Sanayi Sektörlerinde İş Güvenliği ve Risk Kontrolü” projesi sayesinde işgücü ve üretim kaybı azaltılacaktır. Sosyal Güvenlik Sigortası istatistiklerine (2014) göre toplamda 221.36 iş kazası olmuş, bu iş kazları yüzünden iş göremezlik süresi 2.065.962 gün ve ölüm ücreti 1.626 olarak tespit edilmiştir. Kalıcı olarak iş göremezlik sayısı 42.857’dir. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre bazı diğer ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye’de iş kazası kritik bir durumdadır. Oransal olarak bakıldığında Kanada’da %0,81, ABD’de %0,83, Japonya’da %0,89, Almanya’da 1,5%, Polonya’da 2,6%, Kuzey Kore’de 2,8%, Türkiye ise bu oran 3,0% olmuştur. İş kazalarının verilerini sektörlere göre analiz edecek olursak, en çok iş kazasının metal sanayi ve inşaat sektörlerinde sırasıyla %14,3 ve %14 oranlarında gerçekleştiğini rahatlıkla görebilirsiniz. İş sağlığı ve güvenliğinin önemi hem Avrupa’da hem de Türkiye’de yükselme eğilimi göstermektedir. ——İHS, konunun netleştiği 2015 AB ilerleme raporunda Türkiye tarafından yayınlanıyor. Türkiye İSG içeriğini daha etkin bir şekilde uygulamak zorundadır (AB ilerleme raporu 2015). ——–Türkiye’deki ana yönetmelik AB kriterlerine (1989/391 / EEC) uygun olarak hazırlanan 6331 sayılı maddedir. AB’nin çerçeve talimatları, işyerinde çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinin artırılması ve risklerin önlenmesini içermektedir. İnşaat kazalarını önlemek için 6571 sayılı (C167- İnşaat Sözleşmesinde Güvenlik ve Sağlık-ILO’ya göre) madde ise son zamanlarda onaylanmıştır.

İş sağlığı ve güvenliğindeki gelişmelere paralel olarak, Türkiye’de teknolojik altyapı ve donanım başta olmak üzere birçok adım atılmaktadır. Çok amaçlı (!) eğitim sisteminden ayrılmak suretiyle birçok başarı elde edilmiş ve bu bağlamda resmi ve gayri resmi eğitimin arttırılması için birçok adım atılmıştır. Bununla birlikte, sözü edilen diğer alanlardaki durum iş sağlığı ve güvenliğinde gerçekleştirilememektedir. Bu bağlamda, İnşaat ve Metal Sanayi Sektörlerindeki İş Güvenliği ve Risk Kontrolü projesi, sektörün asıl işgücü kaynağı olan meslek lisesi öğrencilerinin ve halen sektördeki çalışanları ve işverenlerinin bilincini artıracaktır. Proje “tanımlama, kaldırma, azaltma ve kontrol etme” felsefesi doğrultusunda tasarlanmıştır. Meslek liselerinin metal bölümünde okuyan öğrencilerinin farkındalığını ve bilgisini artırmak için mesleki eğitim modülü geliştirilecektir. Nitelikli işgücü, öncelikleri bilgi ve bilgi teknolojileri olan küresel ekonomi için çok önemlidir. Nitelikli işgücünün teşvik edilmesi, ülkelerin rekabet gücü açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu proje ile meslek lisesi öğrencilerinde farkındalık yaratacak tır. Ayrıca öğrenciler kanalıyla elde edilen farkındalık ile projedeki ortak ülkelerin ekonomilerinin gelişmesine katkıda bulunulacaktır.

Projenin hedeflerinden biri de inşaat sektörünün çalışanları ve işverenleri için eğitim modüllerinin geliştirilecek olmasıdır. İnşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliğine karşı duyarlılık arttığından mesleki eğitime doğrudan katkıda bulunulacaktır. Projenin bir diğer amacı da örgün eğitimin yanı sıra kayıt dışı eğitim konusunda iş sağlığı ve güvenliğindeki farkındalıkları ortaya koymak amaçlanmaktadır. Projemizde geliştirilecek olan web portalı sayesinde mesleki eğitime erişimi imkanları kolaylaştıracaktır. Web platformuyla; çalışanların işyeri risklerinin belirlenmesi, değerlendirilmesi, önleyici faaliyetlerin kararlaştırılması ve uygulanmasına kadar bir çok adımları kapsayacaktır. Böylece kullanıcılar için iş sağlığı ve güvenliği sürecini anlamaya yardımcı olabilecek, kullanımı kolay ve ücretsiz çevrimiçi araçlar oluşturmalarını sağlayacaktır. Web portalının mobil sürümü kolay erişim sağlayacak ve avantajı artıracaktır. En iyi uygulamaların el kitabı, hedef grubun deneyimlerini kazanmasına ve kapasitelerini geliştirmesine katkıda bulunacaktır. Hedef grubun konsepti anlamasını sağlamak ve bu deneyimi pratiğe yansıtmak için risk terimi sözlüğü geliştirilecektir.